Wettelijk bericht

Eigendom


De website www.ecogen.be is eigendom van Ecogen Energy Systems.

Ecogen Energy Systems
Vaart Rechteroever 225
B-9800 Deinze

T: 0032 - (0)9 386 48 60
F: 0032 - (0)9 386 11 34
M: 0032 - (0)475 95 43 41
info@ecogen.be

Gebruiksvoorwaarden


Het consulteren van de inhoud van www.ecogen.be brengt mee dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de onderstaande gebruiksvoorwaarden van deze site.


Intellectuele eigendomsrechten


De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens exclusief eigendom zijn en blijven van Ecogen Energy Systems. De gehele of gedeeltelijke reproductie en/of het hergebruik van de site is verboden tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming gegeven werd door Ecogen Energy Systems.


Aansprakelijkheid


Hoewel aan de inhoud van de site zoveel mogelijk zorg besteed is, worden de materialen, info en diensten op deze site geleverd zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet, of overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis. Ecogen Energy Systems is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die de gebruiker heeft genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of voor eender welke andere directe of indirecte schade naar aanleiding van het bezoeken en raadplegen van de site.


Handelsmerken


Alle product- of bedrijfsnamen, logo’s en beelden, vermeld op deze site kunnen handels- merken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden. Behalve uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hun eigenaars, is het gebruik van deze namen, logo’s en beelden verboden. Elk niet toegestaan gebruik van een beschermd merk of een logo is misdrijf van namaak en kan leiden tot gerechtelijke vervolging.


Links naar andere sites die geen eigendom zijn van Ecogen Energy Systems


Links op deze site die verwijzen naar andere sites hebben als enige doel u verder te informeren. Ecogen Energy Systems kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het voorstellen van deze hypertextlink en de inhoud op deze sites. U kunt Ecogen Energy Systems niet verantwoordelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou geleden hebben door het gebruik van een derde site die toegankelijk is via www.ecogen.be


Koppeling naar deze site


Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site, op voorwaarde dat Ecogen Energy Systems hierdoor geen schade wordt berokkend. Het overnemen van informatie of andere zonder bronvermelding van www.ecogen.be, of in het geval van een webpagina via een hyperlink naar www.ecogen.be, is niet toegestaan.


Ecogen Energy Systems respecteert uw privacy


Ecogen Energy Systems hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet heeft u het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt u zich tot Ecogen Energy Systems via het volgende e-mailadres: info@ecogen.be.


Als u op deze website een formulier met uw persoonlijke gegevens invult, dan machtigt u Ecogen Energy Systems om over te gaan tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens en deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Onder intern bedrijfsbeheer worden verstaan: klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. In geval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor direct marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgave van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens.


Wees er u bewust van dat het internet een publiekelijk toegankelijk systeem is. Het vrijwillig online beschikbaar maken van persoonlijke gegevens gebeurt op uw eigen risico.


Rechtskeuze en bevoegdheid


Elk geschil met betrekking tot de site van Ecogen Energy Systems valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Ecogen Energy Systems gevestigd is, bevoegd.